انتخاب نوع سرویس و بسته

سرعت (مگابیت)
حجم (گیگابایت)
مدت دوره(ماه)
قیمت(هزار تومان)
اینترنت فیبر نوری
 • 4 مگابیت
 • 3 ماه
 • 4 مگ سه ماهه با آستانه مصرف منصفانه 42 گیگ(معادل21گیگ ترافیک بین الملل)
 • 54,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 8 مگابیت
 • 6 ماه
 • 8 مگ 6 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 100 گیگ(معادل50گیگ ترافیک بین الملل)
 • 120,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 30 مگابیت
 • 3 ماه
 • 30 مگ 3 ماهه با آستانه مصرف منصفانه100گیگ(معادل50گیگ ترافیک بین الملل)
 • 150,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 4 مگابیت
 • 1 ماه
 • 4 مگ یک ماهه با آستانه مصرف منصفانه 14 گیگ(معادل 7 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 20,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 4 مگابیت
 • 6 ماه
 • 4 مگ شش ماهه با آستانه مصرف منصفانه 60 گیگ(معادل 30گیگ ترافیک بین الملل)
 • 96,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 4 مگابیت
 • 12 ماه
 • 4 مگ 12 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 170 گیگ(معادل 85گیگ ترافیک بین الملل)
 • 168,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 8 مگابیت
 • 1 ماه
 • 8 مگ یک ماهه با آستانه مصرف منصفانه 20 گیگ(معادل 10 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 30,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 8 مگابیت
 • 3 ماه
 • 8 مگ 3 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 40 گیگ(معادل 20گیگ ترافیک بین الملل)
 • 75,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 8 مگابیت
 • 12 ماه
 • 8 مگ 12ماهه با آستانه مصرف منصفانه 270 گیگ(معادل 135گیگ ترافیک بین الملل)
 • 210,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 16 مگابیت
 • 1 ماه
 • 16 مگ 1ماهه با آستانه مصرف منصفانه 22 گیگ(معادل 11گیگ ترافیک بین الملل)
 • 40,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 16 مگابیت
 • 3 ماه
 • 16 مگ 3ماهه با آستانه مصرف منصفانه 100 گیگ(معادل 50گیگ ترافیک بین الملل)
 • 110,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 16 مگابیت
 • 6 ماه
 • 16 مگ 6ماهه با آستانه مصرف منصفانه 200 گیگ(معادل 100 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 192,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 16 مگابیت
 • 12 ماه
 • 16 مگ 12ماهه با آستانه مصرف منصفانه 470 گیگ(معادل 235گیگ ترافیک بین الملل)
 • 336,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 20 مگابیت
 • 1 ماه
 • 20 مگ 1ماهه با آستانه مصرف منصفانه 40 گیگ(معادل 20گیگ ترافیک بین الملل)
 • 70,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 20 مگابیت
 • 3 ماه
 • 20 مگ 3ماهه با آستانه مصرف منصفانه 110 گیگ(معادل 55 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 204,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 20 مگابیت
 • 6 ماه
 • 20 مگ 6 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 240 گیگ(معادل 120گیگ ترافیک بین الملل)
 • 396,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 20 مگابیت
 • 12 ماه
 • 20 مگ 12 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 590 گیگ(معادل 295 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 720,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 30 مگابیت
 • 3 ماه
 • 30 مگ 3 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 400 گیگ(معادل 200گیگ ترافیک بین الملل)
 • 375,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 30 مگابیت
 • 6 ماه
 • 30 مگ 6 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 160 گیگ(معادل 80گیگ ترافیک بین الملل)
 • 675,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 30 مگابیت
 • 12 ماه
 • 30 مگ 12 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 430 گیگ(معادل 215 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 1,200,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 50 مگابیت
 • 3 ماه
 • 50 مگ 3 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 440 گیگ (معادل 220 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 360,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 50 مگابیت
 • 6 ماه
 • 50 مگ 6 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 180 گیگ(معادل 90 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 810,000 تومان
اینترنت فیبر نوری
 • 50 مگابیت
 • 12 ماه
 • 50 مگ 12 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 480 گیگ (معادل 240گیگ ترافیک بین الملل)
 • 1,440,000 تومان

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 1 ماه
 • سرویس 4 مگ یک ماهه با آستانه مصرف منصفانه 140 گیگ(معادل70گیگ ترافیک بین الملل)
 • 40,000 تومان

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 3 ماه
 • سرویس 4 مگ سه ماهه با آستانه مصرف منصفانه 420 گیگ(معادل210گیگ ترافیک بین الملل)
 • 120,000 تومان

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 6 ماه
 • سرویس 4 مگ شش ماهه با آستانه مصرف منصفانه 850 گیگ(معادل425گیگ ترافیک بین الملل)
 • 240,000 تومان

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 12 ماه
 • سرویس 4 مگ دوازده ماهه با آستانه مصرف منصفانه 1720گیگ(معادل860گیگ ترافیک بین الملل)
 • 480,000 تومان

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 1 ماه
 • سرویس 8 مگ یک ماهه با آستانه مصرف منصفانه 270 گیگ(معادل135گیگ ترافیک بین الملل)
 • 50,000 تومان

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 3 ماه
 • سرویس 8 مگ سه ماهه با آستانه مصرف منصفانه 820 گیگ(معادل 410گیگ ترافیک بین الملل)
 • 150,000 تومان

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 6 ماه
 • سرویس 8 مگ شش ماهه با آستانه مصرف منصفانه 1666 گیگ(معادل 833گیگ ترافیک بین الملل)
 • 300,000 تومان

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 12 ماه
 • سرویس 8 مگ دوازده ماهه با آستانه مصرف منصفانه 3380 گیگ(معادل1690گیگ ترافیک بین الملل)
 • 600,000 تومان

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 1 ماه
 • سرویس 16 مگ یک ماهه با آستانه مصرف منصفانه 546 گیگ(معادل273گیگ ترافیک بین الملل)
 • 80,000 تومان

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 3 ماه
 • سرویس 16 مگ سه ماهه با آستانه مصرف منصفانه 1650 گیگ(معادل825گیگ ترافیک بین الملل)
 • 240,000 تومان

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 6 ماه
 • سرویس 16 مگ شش ماهه با آستانه مصرف منصفانه 3326 گیگ(معادل1663گیگ ترافیک بین الملل)
 • 480,000 تومان

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 12 ماه
 • سرویس 16 مگ دوازده ماهه با آستانه مصرف منصفانه 6700 گیگ(معادل3350گیگ ترافیک بین الملل)
 • 960,000 تومان

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 3 ماه
 • سرویس 20 مگ سه ماهه با آستانه مصرف منصفانه 2420گیگ(معادل1210گیگ ترافیک بین الملل)
 • 600,000 تومان

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 6 ماه
 • سرویس 20 مگ شش ماهه با آستانه مصرف منصفانه 4890 گیگ(معادل 2445گیگ ترافیک بین الملل)
 • 1,200,000 تومان

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 12 ماه
 • سرویس 20 مگ دوازده ماهه با آستانه مصرف منصفانه 9880 گیگ(معادل 4940گیگ ترافیک بین الملل)
 • 2,400,000 تومان

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 1 ماه
 • سرویس 30 مگ یک ماهه با آستانه مصرف منصفانه 880 گیگ(معادل440گیگ ترافیک بین الملل)
 • 250,000 تومان

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 3 ماه
 • سرویس 30 مگ سه ماهه با آستانه مصرف منصفانه 2660 گیگ(معادل1330گیگ ترافیک بین الملل)
 • 750,000 تومان

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 6 ماه
 • سرویس 30 مگ شش ماهه با آستانه مصرف منصفانه 5370 گیگ(معادل2685گیگ ترافیک بین الملل)
 • 1,500,000 تومان

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 12 ماه
 • سرویس 30 مگ دوازده ماهه با آستانه مصرف منصفانه 10840 گیگ(معادل5420گیگ ترافیک بین الملل)
 • 3,000,000 تومان

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 1 ماه
 • سرویس 50 مگ یک ماهه با آستانه مصرف منصفانه 960 گیگ(معادل480گیگ ترافیک بین الملل)
 • 300,000 تومان

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 3 ماه
 • سرویس 50 مگ سه ماهه با آستانه مصرف منصفانه 2900 گیگ(معادل1450گیگ ترافیک بین الملل)
 • 900,000 تومان

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 6 ماه
 • سرویس 50 مگ شش ماهه با آستانه مصرف منصفانه 5850 گیگ(معادل 2925گیگ ترافیک بین الملل)
 • 1,800,000 تومان

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 12 ماه
 • سرویس 50 مگ دوازده ماهه با آستانه مصرف منصفانه 12000 گیگ(معادل 6000گیگ ترافیک بین الملل)
 • 3,600,000 تومان