انتخاب نوع سرویس و بسته

سرعت (مگابیت)
حجم (گیگابایت)
مدت دوره(ماه)
قیمت(هزار تومان)

اینترنت پر سرعت

 • 4 مگابیت
 • 3 ماه
 • 4 مگ سه ماهه با آستانه مصرف منصفانه 42 گیگ(معادل21گیگ ترافیک بین الملل)
 • 54,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 8 مگابیت
 • 6 ماه
 • 8 مگ 6 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 100 گیگ(معادل50گیگ ترافیک بین الملل)
 • 120,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 30 مگابیت
 • 3 ماه
 • 30 مگ 3 ماهه با آستانه مصرف منصفانه100گیگ(معادل50گیگ ترافیک بین الملل)
 • 150,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 4 مگابیت
 • 1 ماه
 • 4 مگ یک ماهه با آستانه مصرف منصفانه 14 گیگ(معادل 7 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 20,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 4 مگابیت
 • 6 ماه
 • 4 مگ شش ماهه با آستانه مصرف منصفانه 60 گیگ(معادل 30گیگ ترافیک بین الملل)
 • 96,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 4 مگابیت
 • 12 ماه
 • 4 مگ 12 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 170 گیگ(معادل 85گیگ ترافیک بین الملل)
 • 168,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 8 مگابیت
 • 1 ماه
 • 8 مگ یک ماهه با آستانه مصرف منصفانه 20 گیگ(معادل 10 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 30,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 8 مگابیت
 • 3 ماه
 • 8 مگ 3 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 40 گیگ(معادل 20گیگ ترافیک بین الملل)
 • 75,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 8 مگابیت
 • 12 ماه
 • 8 مگ 12ماهه با آستانه مصرف منصفانه 270 گیگ(معادل 135گیگ ترافیک بین الملل)
 • 210,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 16 مگابیت
 • 1 ماه
 • 16 مگ 1ماهه با آستانه مصرف منصفانه 22 گیگ(معادل 11گیگ ترافیک بین الملل)
 • 40,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 16 مگابیت
 • 3 ماه
 • 16 مگ 3ماهه با آستانه مصرف منصفانه 100 گیگ(معادل 50گیگ ترافیک بین الملل)
 • 110,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 16 مگابیت
 • 6 ماه
 • 16 مگ 6ماهه با آستانه مصرف منصفانه 200 گیگ(معادل 100 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 192,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 16 مگابیت
 • 12 ماه
 • 16 مگ 12ماهه با آستانه مصرف منصفانه 470 گیگ(معادل 235گیگ ترافیک بین الملل)
 • 336,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 20 مگابیت
 • 1 ماه
 • 20 مگ 1ماهه با آستانه مصرف منصفانه 40 گیگ(معادل 20گیگ ترافیک بین الملل)
 • 70,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 20 مگابیت
 • 3 ماه
 • 20 مگ 3ماهه با آستانه مصرف منصفانه 110 گیگ(معادل 55 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 204,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 20 مگابیت
 • 6 ماه
 • 20 مگ 6 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 240 گیگ(معادل 120گیگ ترافیک بین الملل)
 • 396,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 20 مگابیت
 • 12 ماه
 • 20 مگ 12 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 590 گیگ(معادل 295 گیگ ترافیک بین الملل)
 • 720,000 تومان

اینترنت پر سرعت

 • 30 مگابیت
 • 3 ماه
 • 30 مگ 3 ماهه با آستانه مصرف منصفانه 400 گیگ(معادل 200گیگ ترافیک بین الملل)
 • 375,000 تومان

اینترنت پر سرعت