انتخاب سرعت (مگابیت)
انتخاب حجم (گیگابایت)

اینترنت پر سرعت

1 Mb

 • 1 مگابیت
 • 1 ماه
 • 25 گیگ
 • سرویس ۱ مگ یک ماهه (50 گیگ ترافیک داخلی و 25 گیگ ترافیک خارجی)
 • 20,000 تومان

اینترنت پر سرعت

1 Mb

 • 1 مگابیت
 • 3 ماه
 • 75 گیگ
 • سرویس ۱ مگ سه ماهه (150 گیگ ترافیک داخلی و 75 گیگ ترافیک خارجی)
 • 60,000 تومان

اینترنت پر سرعت

1 Mb

 • 1 مگابیت
 • 6 ماه
 • 150 گیگ
 • سرویس ۱ مگ شش ماهه (300 گیگ ترافیک داخلی و 150 گیگ ترافیک خارجی)
 • 120,000 تومان

اینترنت پر سرعت

1 Mb

 • 1 مگابیت
 • 12 ماه
 • 300 گیگ
 • سرویس ۱ مگ دوازده ماهه (600 گیگ ترافیک داخلی و 300 گیگ ترافیک خارجی)
 • 240,000 تومان

اینترنت پر سرعت

2 Mb

 • 2 مگابیت
 • 1 ماه
 • 40 گیگ
 • سرویس 2 مگ یک ماهه (80 گیگ ترافیک داخلی و 40 گیگ ترافیک خارجی)
 • 25,000 تومان

اینترنت پر سرعت

2 Mb

 • 2 مگابیت
 • 3 ماه
 • 120 گیگ
 • سرویس 2 مگ سه ماهه (240 گیگ ترافیک داخلی و 120 گیگ ترافیک خارجی)
 • 75,000 تومان

اینترنت پر سرعت

2 Mb

 • 2 مگابیت
 • 6 ماه
 • 245 گیگ
 • سرویس 2 مگ شش ماهه (490 گیگ ترافیک داخلی و 245 گیگ ترافیک خارجی)
 • 150,000 تومان

اینترنت پر سرعت

2 Mb

 • 2 مگابیت
 • 12 ماه
 • 500 گیگ
 • سرویس 2 مگ دوازده ماهه (1000 گیگ ترافیک داخلی و 500 گیگ ترافیک خارجی)
 • 300,000 تومان

اینترنت پر سرعت

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 1 ماه
 • 70 گیگ
 • سرویس 4 مگ یک ماهه (140 گیگ ترافیک داخلی و 70 گیگ ترافیک خارجی)
 • 40,000 تومان

اینترنت پر سرعت

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 3 ماه
 • 210 گیگ
 • سرویس 4 مگ سه ماهه (420 گیگ ترافیک داخلی و 210 گیگ ترافیک خارجی)
 • 120,000 تومان

اینترنت پر سرعت

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 6 ماه
 • 425 گیگ
 • سرویس 4 مگ شش ماهه (850 گیگ ترافیک داخلی و 425 گیگ ترافیک خارجی)
 • 240,000 تومان

اینترنت پر سرعت

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 12 ماه
 • 860 گیگ
 • سرویس 4 مگ دوازده ماهه (1720 گیگ ترافیک داخلی و 860 گیگ ترافیک خارجی)
 • 480,000 تومان

اینترنت پر سرعت

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 1 ماه
 • 135 گیگ
 • سرویس 8 مگ یک ماهه (270 گیگ ترافیک داخلی و 135 گیگ ترافیک خارجی)
 • 50,000 تومان

اینترنت پر سرعت

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 3 ماه
 • 410 گیگ
 • سرویس 8 مگ سه ماهه (820 گیگ ترافیک داخلی و 410 گیگ ترافیک خارجی)
 • 150,000 تومان

اینترنت پر سرعت

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 6 ماه
 • 833 گیگ
 • سرویس 8 مگ شش ماهه (1666 گیگ ترافیک داخلی و 833 گیگ ترافیک خارجی)
 • 300,000 تومان

اینترنت پر سرعت

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 12 ماه
 • 1690 گیگ
 • سرویس 8 مگ دوازده ماهه (3380 گیگ ترافیک داخلی و 1690 گیگ ترافیک خارجی)
 • 600,000 تومان

اینترنت پر سرعت

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 1 ماه
 • 273 گیگ
 • سرویس 16 مگ یک ماهه (546 گیگ ترافیک داخلی و 273 گیگ ترافیک خارجی)
 • 80,000 تومان

اینترنت پر سرعت

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 3 ماه
 • 825 گیگ
 • سرویس 16 مگ سه ماهه (1650 گیگ ترافیک داخلی و 825 گیگ ترافیک خارجی)
 • 240,000 تومان

اینترنت پر سرعت

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 6 ماه
 • 1663 گیگ
 • سرویس 16 مگ شش ماهه (3326 گیگ ترافیک داخلی و 1663 گیگ ترافیک خارجی)
 • 480,000 تومان

اینترنت پر سرعت

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 12 ماه
 • 3350 گیگ
 • سرویس 16 مگ دوازده ماهه (6700 گیگ ترافیک داخلی و 3350 گیگ ترافیک خارجی)
 • 960,000 تومان

اینترنت پر سرعت

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 1 ماه
 • 400 گیگ
 • سرویس 20 مگ یک ماهه (800 گیگ ترافیک داخلی و 400 گیگ ترافیک خارجی)
 • 200,000 تومان

اینترنت پر سرعت

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 3 ماه
 • 1210 گیگ
 • سرویس 20 مگ سه ماهه (2420 گیگ ترافیک داخلی و 1210 گیگ ترافیک خارجی)
 • 600,000 تومان

اینترنت پر سرعت

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 6 ماه
 • 2445 گیگ
 • سرویس 20 مگ شش ماهه (4890 گیگ ترافیک داخلی و 2445 گیگ ترافیک خارجی)
 • 1,200,000 تومان

اینترنت پر سرعت

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 12 ماه
 • 4940 گیگ
 • سرویس 20 مگ دوازده ماهه (9880 گیگ ترافیک داخلی و 4940 گیگ ترافیک خارجی)
 • 2,400,000 تومان

اینترنت پر سرعت

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 1 ماه
 • 440 گیگ
 • سرویس 30 مگ یک ماهه (880 گیگ ترافیک داخلی و 440 گیگ ترافیک خارجی)
 • 250,000 تومان

اینترنت پر سرعت

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 3 ماه
 • 1330 گیگ
 • سرویس 30 مگ سه ماهه (2660 گیگ ترافیک داخلی و 1330 گیگ ترافیک خارجی)
 • 750,000 تومان

اینترنت پر سرعت

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 6 ماه
 • 2685 گیگ
 • سرویس 30 مگ شش ماهه (5370 گیگ ترافیک داخلی و 2685 گیگ ترافیک خارجی)
 • 1,500,000 تومان

اینترنت پر سرعت

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 12 ماه
 • 5420 گیگ
 • سرویس 30 مگ دوازده ماهه (10840 گیگ ترافیک داخلی و 5420 گیگ ترافیک خارجی)
 • 3,000,000 تومان

اینترنت پر سرعت

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 1 ماه
 • 480 گیگ
 • سرویس 50 مگ یک ماهه (960 گیگ ترافیک داخلی و 480 گیگ ترافیک خارجی)
 • 300,000 تومان

اینترنت پر سرعت

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 3 ماه
 • 1450 گیگ
 • سرویس 50 مگ سه ماهه (2900 گیگ ترافیک داخلی و 1450 گیگ ترافیک خارجی)
 • 900,000 تومان

اینترنت پر سرعت

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 6 ماه
 • 2925 گیگ
 • سرویس 50 مگ شش ماهه (5850 گیگ ترافیک داخلی و 2925 گیگ ترافیک خارجی)
 • 1,800,000 تومان

اینترنت پر سرعت

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 12 ماه
 • 6000 گیگ
 • سرویس 50 مگ دوازده ماهه (12000 گیگ ترافیک داخلی و 6000 گیگ ترافیک خارجی)
 • 3,600,000 تومان