انتخاب سرعت (مگابیت)
انتخاب حجم (گیگابایت)

اینترنت پر سرعت

1 Mb

 • 1 مگابیت
 • 1 ماه
 • 25 گیگ
 • 20000 تومان

اینترنت پر سرعت

1 Mb

 • 1 مگابیت
 • 3 ماه
 • 75 گیگ
 • 60000 تومان

اینترنت پر سرعت

1 Mb

 • 1 مگابیت
 • 6 ماه
 • 150 گیگ
 • 120000 تومان

اینترنت پر سرعت

1 Mb

 • 1 مگابیت
 • 12 ماه
 • 300 گیگ
 • 240000 تومان

اینترنت پر سرعت

2 Mb

 • 2 مگابیت
 • 1 ماه
 • 40 گیگ
 • 25000 تومان

اینترنت پر سرعت

2 Mb

 • 2 مگابیت
 • 3 ماه
 • 120 گیگ
 • 75000 تومان

اینترنت پر سرعت

2 Mb

 • 2 مگابیت
 • 6 ماه
 • 245 گیگ
 • 150000 تومان

اینترنت پر سرعت

2 Mb

 • 2 مگابیت
 • 12 ماه
 • 500 گیگ
 • 300000 تومان

اینترنت پر سرعت

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 1 ماه
 • 70 گیگ
 • 40000 تومان

اینترنت پر سرعت

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 3 ماه
 • 210 گیگ
 • 120000 تومان

اینترنت پر سرعت

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 6 ماه
 • 425 گیگ
 • 240000 تومان

اینترنت پر سرعت

4 Mb

 • 4 مگابیت
 • 12 ماه
 • 860 گیگ
 • 480000 تومان

اینترنت پر سرعت

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 1 ماه
 • 135 گیگ
 • 50000 تومان

اینترنت پر سرعت

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 3 ماه
 • 410 گیگ
 • 150000 تومان

اینترنت پر سرعت

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 6 ماه
 • 833 گیگ
 • 300000 تومان

اینترنت پر سرعت

8 Mb

 • 8 مگابیت
 • 12 ماه
 • 1690 گیگ
 • 600000 تومان

اینترنت پر سرعت

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 1 ماه
 • 273 گیگ
 • 80000 تومان

اینترنت پر سرعت

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 3 ماه
 • 825 گیگ
 • 240000 تومان

اینترنت پر سرعت

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 6 ماه
 • 1663 گیگ
 • 480000 تومان

اینترنت پر سرعت

16 Mb

 • 16 مگابیت
 • 12 ماه
 • 3350 گیگ
 • 960000 تومان

اینترنت پر سرعت

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 1 ماه
 • 400 گیگ
 • 200000 تومان

اینترنت پر سرعت

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 3 ماه
 • 1210 گیگ
 • 600000 تومان

اینترنت پر سرعت

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 6 ماه
 • 2445 گیگ
 • 1200000 تومان

اینترنت پر سرعت

20 Mb

 • 20 مگابیت
 • 12 ماه
 • 4940 گیگ
 • 2400000 تومان

اینترنت پر سرعت

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 1 ماه
 • 440 گیگ
 • 250000 تومان

اینترنت پر سرعت

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 3 ماه
 • 1330 گیگ
 • 750000 تومان

اینترنت پر سرعت

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 6 ماه
 • 2685 گیگ
 • 1500000 تومان

اینترنت پر سرعت

30 Mb

 • 30 مگابیت
 • 12 ماه
 • 5420 گیگ
 • 3000000 تومان

اینترنت پر سرعت

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 1 ماه
 • 480 گیگ
 • 300000 تومان

اینترنت پر سرعت

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 3 ماه
 • 1450 گیگ
 • 900000 تومان

اینترنت پر سرعت

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 6 ماه
 • 2925 گیگ
 • 1800000 تومان

اینترنت پر سرعت

50 Mb

 • 50 مگابیت
 • 12 ماه
 • 6000 گیگ
 • 3600000 تومان