;

نواحی تحت پوشش

منظقه آبی نقاط تحت پوشش فاز یک می باشد